MENU

博客彩蛋

给网站加点彩蛋吧~

正经彩蛋

 • 网站首页 -> 按F12 进入console界面如下图所示:

海贼王


正紧代码

var str = `. . . BMBD.  .  .  . . . . .  .  . . .    . . . . . :MBMB  .
.  B. Lg.     . . . .     .     . .  .   vM: .YB
  .B5.  gg . .    .  . . . . .     .  . . . . M:  MB.
vMMi . IB         . .   . . . .  . . .  .  B .  .7BM.
dg. .   Lgs .   .        .   .   . .  .  gM. .  . :M
sB . .   .MB:  .  .  .25BgBgBgBDBUs  .  .   .LBU .   :B
..BbQPBM5  ..BMi .   ..RMBus.: . . :.1IBMP .   . ugQ   BMBhRZB
  . : .bBi  7MB   jMBr: . . : : . . . isBgi . .:Bg. . .UBv :  .
     Bgr  .:BP BK:  . . . . . . . .  7gQ .MB  . KMZ .  .
  .   . iMB..  iMBi. :.i.i.i.i.i.i.i.i.i.: .UBM.  rBb . . .
.      .BD. .1BEBMBMBMBgBMBgBMBMBgBMBgBMBgQgB. rMB  . .
.  .   . . igbEBIE2D2gID2g2g5DIDIDIDIgIDID2DUEPB7BZ.    .   .
 . .   . rrhLRMBXMXRKQKRXMXRKRXRXQKMXRXRXRXRKMSMPBMPYSi: . .   .
  . .  XMBhS:i     .    .      . . . .  riPEBg7  . . .
  . . .MBSE5MKDgBSQbQXZLUr17PSQPBbQPQ2K71r2YghBbQ5BbgXMIZPBP . .
    . .    B2. .  .:ji:   .  . irj..   Mi .   .   . .
  . .     .UB  .BMBgBMB2   .gBMBgBMB   B  . .   . . .
. .      . ig  :BMBgBgBMBg . .gBMBMBgBgB  ig  .   . .
.   .    .  Bu BgBMBgBMBMB  sBMBMBMBMBML MZ
.       .  B .7BMBgBMBMBg . :MBMBMBgBMB YB     .    .
. . .  . . . .  :B .1BgBMBMBM. .  JMBMBMBgB..rB .  . .  .  . .
    . . .  .  :B: IDBMQ: uMBM: rBMBhv SB    .  .  . .
 .  .    .    BK . .  :gBMBM .   :Md      .  .  .
           ..BMg..  . BMBM5 .  :BMB . .    . .  . .
. .      . .  vMQ dB5gr: .    ivR5B. Bg:     .    .
   .  .    :BM.  B.. PM21dUBJdJPg: P1  vgB        . .
. .    . .  :MB..  vMB1vIB  :M  BiU2BM: . rBh .  .    .
  .  .  .  Bg7  .iBMB  BMPXQZBSB5Zg5  BMB..  hMD . .   .
   .   .bBi.  rgB MEi.ZB  .M  B:.rBM :Bg. . IBL .
  .    gMK  .BMi  B 7jBgBdgMB5REBgQLiiB  UMQ   BMu  .  . .
 .   .YBI. . .gB:   M2   . . . . .  BX   uB1.  .gB:.  .
  srs:IMB .  QMU   . .Mh   .   .  Bg . .  Qg2  .BMv:u77
2Bu27dP.  .jBU.  .   SBKJ..  . ..IZB7 .   . .MB: . 7bh755B:
MR .  .  vMQ  .  .    rsQdBgBMBdM7:       .BM.     B
BM. .  . BM.    .         .  .    . . .  iMY    iM
vMB5  .gM  .         .       .  .   . B: . .ZBg.
 . Br.  BY . .  . .    .     . . .       gR  gB
  . Bri:QU .   . .  .    .  .           MX.iIB  `
console.log(str);
console.log('%c   ONEPIECE   ', 'background: #000; color: #fff;font-size:60px;ont-family:Georgia');
document.addEventListener("keydown", function(event) {
  if (event.keyCode != 123) {
    return false;
  }
  var max = 10;
  // F12 播放音乐
  var player = document.createElement("audio");
  player.id = "What's_up_man";
  player.style = "display:none";
  player.volume = 1;
  document.body.appendChild(player);
  player.src = "https://zxx.im/BoystyLe.mp3";
  player.now = 0;
  player.play();
})

以上的代码可以根据你喜欢的图片生成的,附上工具

点阵图工具1


点阵图工具2


其实除了问题还有点阵图,我们还可以放上一些喜欢的图片

 • 彩蛋二:任意界面输入s h a n m i n(善敏),即可看到效果!

正经代码

<script type="text/javascript">
var Konami = {};
(function(d, e) {
 var f = d.sequence = function() {
   var b = Array.prototype.slice.call(arguments),
   c = 0;
   return function(a) {
     a = a || e.event;
     a = a.keyCode || a.which || a;
     if (a === b[c] || a === b[c = 0]) a = b[++c],
     "function" === typeof a && (a(), c = 0)
   }
 };
 d.code = function(b) {
   return f(83 , 72 , 65 , 78 , 77 , 73 , 78 , b)
 }
})(Konami, window);

$(document).on('keyup',
Konami.code(function() {
 alert("善敏牛逼!")
})
);

 • 彩蛋3:网页失去焦点时,网站icon,title改变

正经代码

var changeIcon = function(){
 var link = document.head.querySelector("link");
 link.href = "../img/o.ico";
}
function titleInfo()
{
 const OriginTitle = document.title;
 document.addEventListener('visibilitychange', function() {
 if (document.hidden) {
   document.title = '哎呀,浏览器崩溃啦!';
   document.getElementById("icon").href="../img/o.ico";
 } else {
    document.title = '又好了嘻嘻:)';
    document.getElementById("icon").href="../img/f.ico";
    setTimeout(function() { document.title = "老周快救我";}, 3000);
    setTimeout(function() { document.getElementById("icon").href="../img/icon.jpg";}, 3000);
  } });
}
titleInfo();

不仅仅这些,仅仅是console界面就还有好多玩法,这里不一一介绍了;有兴趣的朋友自行研究...

Last Modified: June 21, 2020
Leave a Comment

已有 1 条评论
 1. 老周迷弟 老周迷弟

  大佬牛逼